Kaj so tla

Kaj so tla

Tla so tvorba na površini zemlje z logično zgradbo, ki se razvija in spreminja v prostoru in času. Sestavljena so iz horizontov (gradnikov) zelo različnih kemijskih in fizikalnih lastnosti ter pojavnih oblik. Prisotnost in lastnosti posameznih horizontov (globina pojavljanja, barva, struktura, tekstura, kislost, vsebnost organske snovi in hranil…) in njihova razporeditev v profilu določajo skupne lastnosti tal (skupna globina tal, rodovitnost, erodibilnost, propustnost, …). Glede na lastnosti horizontov, zgradbo, skupne lastnosti in lego v prostoru izkazujejo tla različno primernost oz. kakovost za posamezne vrste rabe ter s tem različno primarno uporabnost (namembnost).

Tla so najpomembnejši, temeljni naravni vir; prostor kjer se prepletata živi in neživi svet.

Pedologija, veda o tleh, je mlada naravoslovna oz. biotehniška veda, ki proučuje tla – naravno tvorbo na zemljini površini. Prvi pravi začetki poglobljenega raziskovanja tal segajo v konec 19. stoletja. Prvi svetovni pedološki kongres je potekal aprila 1909 v Budimpešti. Metode raziskovanja lastnosti in procesov v tleh so se razvijale v okviru fizike, kemije, geologije in drugih naravoslovnih ved. Primarni vzroki raziskovanja tal so bile povečane potrebe po hrani in drugi biomasi. Raziskovalno delo je torej tradicionalno umeščeno na področje kmetijstva in gozdarstva. Zato je pedologija temeljni predmet biotehniških ved oz. life sciences. Pedologija je hkrati v največji meri veda o okolju; je temeljna in multifunkcionalna, tako kot kmetijstvo in gozdarstvo samo.