Mednarodno leto tal 2015

Združeni narodi  so  20. decembra 2013 na svojem 68. zasedanju razglasili

Mednarodno leto tal  2015

Srečujemo se z naraščanjem svetovnega prebivalstva, s tem pa tudi potreb po naravnih virih. Po drugi strani so posledice klimatskih sprememb hude. Dezertifikacija je izraz, ki zajema mnoge vrste degradacij, ki so neposredno povezane s tlemi. Erozije, zaslanjanje, suše, pozidave…. in mnogi drugi procesi in njihove posledice zmanjšujejo ali uničujejo tla, s tem pa tudi možnosti za življenje na kopnem. Hrana je le del ‘te zgodbe’. Tla so v središču vseh okoljskih procesov. Čiščenje voda, skladiščenje ogljika, kroženje snovi in energije, so habitat z izjemno biotsko pestrosto … Tla so bistven del okolja. Degradacija tal je degradacija okolja. Tla so bila v preteklosti zapostavljena. Spoznanja o njihovem pomenu se širše uveljavljajo šele v zadnjih letih. Pomembno je, da spoznanja o pomenu tal spremenijo naša ravnanja in jih usmerijo v boljše varovanje in trajnostno gospodarjenje s tem naravnim virom.

Osnovni namen aktivnosti v okviru Mednarodnega leta tal je osveščanje, ki naj bi pripeljalo v boljšemu ravnanju s tlemi.

Aktivnosti pod okrijlem FAO izvaja Global Soil Partnership (GSP) – prostovoljno združenje vladnih, nevladnih in strokovnih organizacij, ki si prizadeva za ohranjanje zdravih in produktivnih tal.

Rezultat iskanja slik za mednarodno leto tal

Pedološko društvo Slovenije je član GSP.

 Deklaracija OZN